Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten waarbij Best of Bio Speciaalzaak, gevestigd te Ermelo, Nederland op de Stationsstraat 45a, ingeschreven in het handelsregister te Amersfoort (K.V.K. nr 54827272), optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u nadrukkelijk deze voorwaarden.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Best of Bio Speciaalzaak (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.
1.4. Door het doen van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.5. Best of Bio Speciaalzaak behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.
1.6. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Wanneer er alcoholische dranken zijn besteld dient ten tijde van aflevering/afhalen een meerderjarige (ouder dan 18jaar) deze producten in ontvangst te nemen.

ARTIKEL 2. KORTINGSVOUCHERS, ACTIES
2.1. Alle kortingsvouchers en acties van Best of Bio Speciaalzaak zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk uit de aanbieding en/of actie het tegendeel blijkt.
2.2. Kortingsvouchers en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten, zolang de voorraad strekt, binnen de gestelde actieperiode en op = op.
2.3. Maximaal 1 aanbieding of actie is geldig per adres.
2.4. Kortingsvouchers en acties zijn niet geldig in combinatie met andere kortingsvouchers en/of acties.
2.5. De gegevens in catalogi of andere documentatie van de in Best of Bio Speciaalzaak zijn opgenomen producten zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Best of Bio Speciaalzaak niet, tenzij deze gegevens nadrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
2.6. Best of Bio Speciaalzaak behoudt zich het recht gerechten en producten te wijzigen of te verwijderen. De website www.bestofbio.nl/Best of Bio geeft het meest actuele overzicht.

ARTIKEL 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. Overeenkomsten binden Best of Bio Speciaalzaak pas na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van Best of Bio Speciaalzaak, dan wel nadat Best of Bio Speciaalzaak tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling, is overgegaan.
3.2. Het minimum orderbedrag bedraag € 50,- (exclusief eventuele kortingen)

ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
4.2. De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD
5.1. Best of Bio Speciaalzaak streeft ernaar om uw bestelling binnen 48 uur na bestelling te verzenden. Het is eveneens mogelijk uw boodschappen zelf af te halen op de daartoe aangegeven tijd en plaats.
5.2. Opgegeven verzendtijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Best of Bio Speciaalzaak zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
5.3. Zodra Best of Bio Speciaalzaak kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Best of Bio Speciaalzaak hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
5.4. De klant heeft het recht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, tot 48 uur voor de gewenste levering, een bestelling via het contactformulier op www.bestofbio.nl of via e-mail (info@bestofbio.nl) te ontbinden. Een al gedane betaling van de klant zal, bij voorgenoemde ontbinding, door Best of Bio Speciaalzaak worden teruggestort.

ARTIKEL 6. LEVERING, BEZORGING
6.1. Klanten zijn verplicht Best of Bio Speciaalzaak van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de klant via de internetsite van www.bestofbio.nl geen wijzigingen in gegevens heeft aangebracht, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft de klant aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.
6.2. Best of Bio Speciaalzaak is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Best of Bio Speciaalzaak.
6.3. Indien (na bestelling) een product niet meer leverbaar is, behoudt Best of Bio Speciaalzaak zich het recht om een ander gelijkwaardig product aan te bieden.

ARTIKEL 7. RISICO EN EIGENDOM
7.1. Het risico van de zaken gaat van Best of Bio Speciaalzaak over op de klant op het moment van aflevering bij de klant of overeengekomen alternatief.
7.2. Indien de klant niet tijdig (tot 24 uur voor de gewenste levering) aan Best of Bio Speciaalzaak mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Best of Bio Speciaalzaak op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal een en ander voor de rekening en het risico van de klant zijn.
7.3. Als de klant artikelen ontvangt die niet zijn besteld, dient de klant Best of Bio Speciaalzaak hiervan op de hoogte te stellen.
7.4. Het eigendom van de zaken gaat van Best of Bio Speciaalzaak over op de klant nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Best of Bio Speciaalzaak is verschuldigd, heeft voldaan.
7.5. De producten van Best of Bio Speciaalzaak zijn bestemd voor eindgebruikers en zijn niet bedoeld voor de doorverkoop. Best of Bio Speciaalzaak behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.
7.6. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij bestofbio.nl Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming van bestofbio.nl, de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betaling van de bestelde producten wordt gedaan met Mollie.
8.2. Bestelde producten worden op de afgesproken plek geleverd na ontvangst van de betaling van de klant door Best of Bio Speciaalzaak
8.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling. Als een Mollie betaling tussentijds onderbroken of geannuleerd wordt, vervalt de bestelling.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Best of Bio Speciaalzaak is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Best of Bio Speciaalzaak
9.2. De aansprakelijkheid van Best of Bio Speciaalzaak overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Best of Bio Speciaalzaak
9.3. Best of Bio Speciaalzaak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typefouten, niet reproduceerbare systeemfouten en afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING
10.1. Indien de klant na ontvangst van de zaken niet tevreden blijkt, dient deze contact op te nemen met de klantenservice op het nummer: 0341-550860 of via ons e-mail-formulier op de website.
10.2. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft Best of Bio Speciaalzaak het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Best of Bio Speciaalzaak tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele verder toekomende rechten.

Artikel 11. GESCHILLEN
11.1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Best of Bio Speciaalzaak. Indien Best of Bio Speciaalzaak zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2. De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Best of Bio Speciaalzaak hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS
12.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door ons nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met bestofbio.nl contact opnemen. Wij zullen de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

Ermelo, oktober 2019, Best of Bio Speciaalzaak